Política de privacitat

Protecció de dades

La visita al website de L’Ariadna Comunicació no suposa a cap moment que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

En el cas que proporcioni l’usuari alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest website seran utilitzats amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en la seva redacció donada per la Llei 62/2003, de 30 de desembre.

Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades als fitxers de caràcter personal dels quals és responsable L’Ariadna Comunicació.

Així mateix, L’Ariadna Comunicació adoptarà totes les Mesures de Seguretat en relació amb els fitxers i les dades tractades en ells, d’acord amb el previst en la Llei de Protecció de Dades.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenten inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers, que continguin dades de caràcter personal, dels quals sigui responsable L’Ariadna Comunicació, així com el tractament informatitzat o no dels mateixos amb la finalitat de que puguin ser utilitzats per L’Ariadna Comunicació , amb una finalitat comercial, financera, de personalització, operativa, estadística i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a L’Ariadna Comunicació per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting a fi d’adequar les seves ofertes al perfil particular.

L’Ariadna Comunicació procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per la qual haguessin estat recaptats o registrats.

En el cas que les dades recollides s’utilitzessin per a una finalitat diferent per la qual haguessin estat recaptats o recollits es requerirà el consentiment previ dels interessats.

L’Ariadna Comunicació ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat.

Els usuaris que facilitin les seves dades de caràcter personal presten el seu consentiment exprés perquè puguin ser comunicats per a la seva utilització a altres empreses associades a L’Ariadna Comunicació per a la realització d’activitats pròpies del seu objecte social. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal queden informats que aquesta comunicació es produeix al mateix moment en què proporcionen les dades a L’Ariadna Comunicació

Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats dirigint comunicació per escrit a L’Ariadna Comunicació, amb adreça al c. de Casanovas, 23, 2n, 08291 Ripollet, Vallès Occidental, Barcelona.

Al moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels quals eren sol·licitats. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb l’objectiu que puguin prestar-se de manera més òptima els serveis oferts.

En el cas que els usuaris d’aquest website haguessin de facilitar la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels serveis oferts podran manifestar que no desitgen rebre cap tipus de comunicació que L’Ariadna Comunicació pogués enviar, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per la qual es va sol·licitar el servei.

L’Ariadna Comunicació posarà a la disposició dels usuaris que s’haguessin inscrit en algun tipus de llista de correu dins d’aquest website els mecanismes adequats per donar-se de baixa de la mateixa

Compromís sobre la Protecció de Privacitat

Mitjançant la nostra pàgina web, L’Ariadna Comunicació no recollirà cap informació de caràcter personal a no ser que l’usuari o client, voluntàriament, decideixi proporcionar-la a través dels sistemes informàtics establerts a aquest efecte. La informació personal comunicada serà emprada exclusivament per a ser utilitzada en els fins propis del servei que es demanda i, en concret, serà utilitzada per respondre a les seves preguntes, processar les seves comandes o proporcionar accés a la informació requerida així com per millorar la nostra atenció al client . La informació personal no es podrà utilitzar per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades hagin estat recollides.

L’Ariadna Comunicació podrà emmagatzemar i processar informació personal i compartir-la dins de la seva pròpia organització per entendre millor les seves necessitats de negoci alhora que millorar els nostres serveis. Si l’usuari no desitja que la seva informació personal sigui emprada per millorar la nostra relació personal (especialment màrqueting directe o investigacions de mercat) podrà comunicar-ho en qualsevol moment exercitant les seves facultats d’oposició, rectificació o cancel·lació de les seves dades personals.

L’Ariadna Comunicació